Testimonials

Delphi to C# .NET

Sybase ASA to Microsoft SQL Server

Sybase ASE to Microsoft SQL Server

Progress to Microsoft SQL Server, Progress 4GL to ASP.NET

Informix to Oracle

C/C++, AutoLISP to C# .NET

Microsoft SQL Server to MySQL

IBM DB2 AS/400 to Microsoft SQL Server

IBM DB2 to PostgreSQL

Progress to Microsoft SQL Server